Optagelse

Ansøgning om optagelse i koret (evt. til venteliste)

Der er ingen optagelsesprøve til koret, men det forventes at du kan synge rent. 

Dit medlemsskab betinges også af at du kan blive medlem af GrønnegadeCentret og at du accepterer Gospelkorets vedtægter hvori bl.a. står at der forventes stabilt fremmøde, og at du via internettet kan benytte korets intranet, der benyttes til alle meddelelser til koret.

 

Vi optager nye medlemmer i koret to gange om året, i jan/feb og i aug/sep, hvis der er plads.

Du kan normalt deltage et par gange for at prøve om det fungerer, inden du binder dig.

Udfyld venligst nedenstående skema hvis du søger optagelse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopran
Alt
Tenor
Ved ikke
 
 
 

Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne:

 1. Registrere dig i koret og komme i kontakt med dig
 2. Få tilskud fra kommunen
 3. Placere dig i en stemmegruppeDa gospelkoret har hjemsted på GrønnegadeCentret i Hillerød skal du være medlem af dette for at kunne blive optaget i koret.

Er du medlem kan du søge optagelse direkte.

For at blive medlem af GrønnegadeCentret skal man i dag være bosiddende i Hillerød kommune.

Et medlemskab koster pr. år kr. 350.-.


Tilmelding til GrønnegadeCentret skal ske direkte i GrønnegadeCentrets reception. Så kommer der automatisk opkrævning fra kommunen.


Medlemsskab af koret koster for tiden kr. 850.- pr. halvår. Justering kan foretages på den årlige generalforsamling.


Vent eventuelt med at betale til du har prøvet at deltage i en eller to korøvelser.


Indbetaling skal ske til:

Gospelkoret Old  Stars

Reg. 2047, konto 6277 812 965

med tydelig angivelse af navn


Vedtægter for foreningen

Gospelkoret Old Stars


§1 Foreningens navn og hjemsted

 Foreningens navn er: Gospelkoret Old Stars. Hjemsted er: GrønnegadeCentret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød


§2 Foreningens formål

Koret har til formål at synge gospel på amatør-basis. Vi ønsker at blive så gode igennem vore korøvelser, at vi kan gå ud og levere gode koncertoplevelser for os selv og for vore tilhørere.

Samtidig ønsker vi at dyrke fællesskab, sangglæde, og personlig oplevelse, for derigennem at skabe/bevare medlemmernes sundhed og forebygge ensomhed.


§3 Foreningens daglige ledelse

 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 – 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at den ene halvdel vælges i lige år, og den anden halvdel i ulige år. Formanden vælges det ene år og kassereren det andet. Genvalg kan finde sted. Der kan vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, og generalforsamlingens beslutninger.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, afholder møder og nedsætter udvalg efter behov.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed (2 for og 2 imod, eller 3 for og 3 imod) tæller formandens stemme dobbelt.
 6. Korets musikalske ledelse varetages af en korleder, der assisteres af en pianist.
 7. Den samlede bestyrelse skal være enige ved ansættelse/afskedigelse af korleder og pianist. Ellers overgår det til beslutning på den ordinære generalforsamling/den ekstraordinære generalforsamling. Korets ugentlige prøver og arrangementer tilrettelægges af korleder (for det musikalskes vedkommende), og af korlederen og bestyrelsen i fællesskab for det arrangementsmæssiges vedkommende.
 8. Ændring af det indtægtsgivende grundlag for drift af Gospelkoret kan kun foretages af en enig bestyrelse eller ved beslutning på den ordinære generalforsamling/den ekstraordinære generalforsamling.


§ 4 Medlemmer og kontingent

 1. Som medlemmer kan optages personer, der er medlem af GrønnegadeCentret, er fyldt 60 år og er selvhjulpne.

 2. Medlemmerne forventes at holde sig opdateret dels ved stabilt fremmøde, dels via korets intranet. Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem af foreningen, når særlige forhold giver anledning hertil. Dette kan være manglende betaling af kontingent, længerevarende fravær uden begrundelse, adfærd som strider mod foreningens anseelse, omdømme eller ånd, eller som i urimelig grad generer korlederen og/eller korets øvrige medlemmer.

 3. Medlemmerne forventes at acceptere at der til PR-formål tages billeder og videoer til brug på de sociale medier. Når dette gøres med henblik på offentliggørelse, vil det af bestyrelsen blive vurderet at den eller de afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. De billeder/videoer der omtales ovenstående er udelukkende situationsbilleder, idet portrætter eller portrætlignende billeder altid vil kræve et specifikt samtykke af de afbildede.

 4. Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves halvårligt. Kontingentet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.


§ 5 Ordinær Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

 3. Varsling af Generalforsamlingen med angivelse af tid og sted sker senest 3 uger før dennes afholdelse.

 4. Denne varsling foregår via korets intranet og ved korøvelserne.

 5. Eventuelle forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.

 6. Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, korleder, pianist, samt revisor.

 7. Stemmeret har foreningens medlemmer med hver 1 stemme. Der kan stemmes med op til 3 fuldmagter. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte incl. fuldmagter, undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning. Se da §10 og §11.


§6 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer eller 4 bestyrelsesmedlemmer indgiver skriftlig begæring herom.

 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling vedlagt begrundelse og dagsorden.
 3. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel, og senest 4 uger efter at der er indgået ønske om det.


§7 Dagsorden

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

     1. Valg af dirigent + valg af 2 stemmetællere.

     2. Formandens beretning

     3. Forelæggelse af det revideret årsregnskab og godkendelse heraf.

     4. Forelæggelse af budget og godkendelse heraf.

     5. Fastsættelse af kontingent

     6. Behandling af indkomne forslag

     7. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter.

     8. Valg af revisor.

     9. Eventuelt


Valg til bestyrelse og suppleanter samles i èn valghandling med sideordnet opstilling af kandidaterne på èn stemmeseddel. Kandidaterne opstilles i alfabetisk orden efter fornavn.

Dersom der skal vælges X antal til bestyrelsen og Y antal suppleanter, skal hvert medlem stemme på mindst X kandidater og maksimalt på X+Y kandidater. Dette gøres ved at skrive de navne på stemmesedlen, som man vil stemme på.

De X kandidater, som får flest stemmer er valgt til bestyrelsen og de følgende (Y) kandidater bliver suppleanter i rækkefølgen 1. suppleant, 2. suppleant osv.

Vejledende eksempel:

Skal der vælges 3 til bestyrelsen og 2 suppleanter skal den stemmeseddel, der afleveres altså indeholde mindst 3 navne og maksimalt 5 navne. Stemmesedler der ikke overholder dette skal erklæres ugyldige. Ved denne valgprocedure undgåes normalt lodtrækning.


     2. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

     3. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.


§8 Regnskab og formue

 1. Foreningens formue skal placeres i et anerkendt pengeinstitut

 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være revideret før generalforsamlingen finder sted.

 3. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter, således at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab


§9 Tegning og hæftelse

 1. Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer i forening.

 2. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene kun foreningens formue.

 3. Ingen medlemmer hæfter på noget tidspunkt for foreningens gæld eller underskud.§10 Vedtægtsændringer

 1. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret og med mindst 2/3 flertal.

 2. Er der på generalforsamlingen ikke de i §10, stk. 1 fornødne stemme- berettigede repræsenteret, skal der med 14 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling. Denne afholdes senest 4 uger efter den første general- forsamling, og de forslag, der har været til behandling på den første generalforsamling, vedtages ved almindelig majoritet, uanset hvor mange stemmeberettigede, der er repræsenteret.


§11 Opløsning

 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke kan bestyrelsen dog indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 2. Ved foreningens opløsning anvendes formuen til støtte for GrønnegadeCentrets musiske aktiviteter.Oprindeligt vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. september 2015

Ændring til §7 pk1. om valgmetode vedtaget på generalforsamling 14. marts 2016

Ændring af §2 omhandlende Gospelkorets formål samt tilføjelse af nyt punkt under §4 omhandlende brug af billeder/videoer vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. marts 2019Signeret d. 18. marts 2019Knud Casper               Lis Nyholm            Lene Jensen

formand                       næstformand        kassererenKirsten Larsen             Peer Millner          Jens-Jørgen Larsen